Управителният съвет на Българска федерация по хандбал – София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл. 52 и чл.53.1 от Устава на сдружението, свиква редовно отчетно Общо събрание на Българска федерация по хандбал на 12.03.2022г. от 11:00ч. в гр. Бяла, Област Русе, в кино „Баронеса“ намиращо се в АРТ център Бяла на адрес: ул. „Трайчо Костов“ №1,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на доклад за дейността на БФ Хандбал през 2021г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на БФ Хандбал за 2021г.
  3. Приемане на рамков бюджет на БФ Хандбал за 2022г.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден от 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

ПОКАНА