Управителният съвет на Българска федерация по хандбал – София на основание чл.26 от  ЗЮЛНЦ, чл. 52 и чл.53.1 от Устава на сдружението,  свиква редовно Общо събрание на Българска федерация по хандбал на 21.08.2020г. ) от 11:00ч. в гр. Габрово, спортна зала „Орловец“, ул. „Орловска“ № 111,  при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на БФ Хандбал през 2019г.;
2. Приемане на финансов отчет на БФ Хандбал за 2019г.;
3. Приемане на рамков бюджет на БФ Хандбал за 2020г.;
4. Приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на сдружението.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поканата за провеждане на събранието може да намерите ТУК