Клубовете могат да ползват образеца и да променят каквото и както сметнат за добре, но то трябва да отговаря на точките по-долу!
От ЗАКОН за физическото възпитание и спорта, Обн. ДВ, бр. 86, от дата 18.10.2018 г.:

Чл. 78.(1) Треньорите, притежаващи съответната квалификация, извършват тренировъчна дейност чрез сключване на договор със спортен клуб или лицензирана спортна федерация.

(2) Договорът между треньор и спортен клуб или лицензирана спортна федерация се сключва в писмена форма и съдържа най-малко:

1. дата на сключване на договора и начало на неговото изпълнение;
2. срок на действие на договора;
3. ако е договорено възнаграждение – размера на възнаграждението и периодичността на неговото изплащане, както и обезщетения при забавено или неизплатено възнаграждение;
4. правата и задълженията на страните;
5. условия за здравното и социалното осигуряване на треньора;
6. условия и ред за прекратяване на договора;
7. обезщетения, дължими от неизправната страна по договора;
8. арбитражна клауза