Рефератът е писмена разработка с компилативен характер и ниска степен на научна стойност. Той представлява рефериране на текст, но може да има и аналитичен характер, в зависимост от конкретната учебна дисциплина и учебно съдържание. Текстът е кратък и сбит, като авторът трябва да изрази своята позиция и покаже познаване на материята. Позицията трябва да бъде специфична – да се отнася само до това, което ще се дискутира в текста и да се подкрепя със съответните аргументи.

Избор на тема

Темата се избира по предварително изготвен списък или по избор на треньорите в зависимост от притежаваното ниво. Темата трябва да има отношение към проблематиката на хандбалната игра. За треньорите 1-во ниво, темата трябва да е от Списък с теми за изготвяне на реферати. За 2ро и 3то ниво, темата е по избор.

Въведение

Има за задача да представи темата на реферата и нейната значимост. Представя се също така конкретният въпрос, на който се търси отговор, както и времевите рамки на темата. Тук  може  да  се  включи  и  една  работна  хипотеза,  която  да  бъде  проверена  в  хода  на изложението, в зависимост от характера на реферата.

Изложение

Изложението представлява логически свързана последователност от аргументи, имащи отношение към темата на реферата. Логиката на изложението може да върви от по-общото към по-частното, от по-слаби към по-силни аргументи, от по-общоизвестни към по-слабо познати доказателства. Възможни са и други стратегии, стига да водят до убедително представяне на личната информация. Не само съдържанието на аргументите, но и начинът на подреждането им, имат ефект върху убедителността.

В реферата може да се използват снимки, графики, схеми, които да добавят стойност на материала.

Заключение

Представлява обобщение и синтез на изложението. То трябва да даде отговор на въпроса,  поставен  във  въведението.  Този  отговор  следва  да  бъде  изведен  логически  от изложението.

Литературните източници

Литературните източници се номерират  с арабски цифри поставени в скоби по реда на тяхното цитиране в текста.

 

Оформление на реферата

Рефератът за подготвя в Word, като се спазват следните технически изисквания:

-Обем: минимален –10 страници, максимален –20 страници.

-Форматиране на текста:

Page Format A4 (210  mm × 297  mm)

Top: 2.5 cm, Bottom: 2.5 cm, Left: 2.0 cm, Right: 2.0 cm,

Theme  Font Times  New Roman Font size 12, Line spacing 1.5 lines

-Всеки абзац започва с First line 1.25 cm

-Основен текст: Regular; Alignment: Justify

-Номерация на страниците: Започва от увода, с арабски цифри.

-Таблици, фигури, формули:  Таблиците  с  номерация  и  заглавия  над  тях,  а  фигурите –с номерация  и  заглавия  под  тях.

Задължително  се  посочва  източникът  им. Всички използвани таблици и фигури трябва да са цитирани в текста.

Образец за изготвяне на реферат за защита/повишаване на ниво БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ може да намерите ТУК !