Днес, 08 август 2017г. в заседателната зала на спортна зала „Орловец“ гр.Габрово ще се проведе заседание на УС на БФХ.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Информация за дейността на БФ Хандбал.
  2. Информация относно проведените Държавни първенства и турнири през спортно-състезателната 2016/17.
  3. Промени в състава на помощните комисии към БФ Хандбал.
  4. Приемане на нормативните документи на БФ Хандбал за спортно-състезателната 2017/18 година.
  5. Разни.