Във връзка с изискването на Министерството на Младежта и Спорта за актуализацията на националния регистър на спортните клубове членове на Българска Федерация Хандбал, моля в срок до 22.11.2017 (сряда) всички клубове да изпратят на имейла на федерацията – bfh@abv.bg следните документи:

  • Устав на клуба
  • Удосотверение от Министерството на Правосъдието
  • Удостоверение от Министерството на Младежта и Спорта
  • Решение от Окръжен Съд за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
  • Булстат на клуба
  • Актуална банкова сметка на клуба
  • Актуален адрес
  • Телефон
  • Име на председател